Vrijwilligers

FAQ

Wat is een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG), en wanneer heb ik een VOG nodig?

Een verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties)

Om een baan te kunnen krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen. U krijgt in ieder geval een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

Naar boven

Is een VOG gratis?

Nee. Voor de meeste aanvragers van een VOG is de aanvraag niet gratis. Het ministerie van Veiligheid en Jusitie is wel gestart met de verstrekking van gratis VOG's aan vrijwilligers die met kinderen werken bij de scouting, sportclub en als begeleiders van jeugdkampen. De vrijwilligers worden door het eigen bestuur ingelicht ove de afspraken die daarover zijn gemaakt met het ministerie.

Op een nog nader te bepalen tijdstip wordt de verstrekking van een gratis VOG aan deze vrijwilligers geëvalueerd. Naar aanleiding daarvan wordt bezien of ook aan andere vrijwilligers de VOG kan worden verstrekt. Vooralsnog blijven de kosten van de aanvraag van een VOG voor andere aanvragers ongewijzigd.

Naar boven

Wat kost een VOG?

Voor het in behandeling laten nemen van uw aanvraag van een VOG moet u ofwel € 30,05, ofwel € 24,55 betalen. Welk bedrag u moet betalen, hangt af van de wijze waarop u een VOG aanvraagt. Doet u een aanvraag via de gemeente betaalt u € 30,05. Doet u een aanvraag via internet betaalt u € 24,55. U betaalt voor de kosten die de gemeente en Justis maken wanneer ze uw aanvraag in behandeling nemen. U betaalt dus niet voor de VOG, maar voor de afhandeling van u aanvraag.

Naar boven

Hoe vraag ik een VOG aan?

U kunt op verschillende manier een VOG aanvragen:

 • Via de gemeente

U kunt een volledig ingevuld aanvraagformulier inleveren bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. Als u het formulier inlevert, moet u een geldig identiteitsbewijs meenemen en tonen. Ook moet u dan een bedrag voor de behandeling van de aanvraag betalen (de leges): € 30,05.

Vraagt u een VOG aan in verband met een sollicitatieprocedure, dan betaalt u als (mogelijk toekomstig) werknemer de kosten van de aanvraag. Uw (toekomstige) werkgever kan deze kosten wel vergoeden, maar is daartoe niet verplicht.

U krijgt geen geld terug als u geen VOG ontvangt. Het bedrag dat u betaalt, is voor het in behandeling nemen van uw aanvraag, niet voor de VOG zelf.

De gemeente neemt de gegevens van uw aanvraagformulier over, vult ze automatisch aan met gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en stuurt alles door naar Justis.

Justis geeft namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie VOG's af. Indien u een VOG krijgt, wordt deze naar uw postadres, zoals dat bij de gemeente bekend is, gestuurd.

Uitzondering

Als u ouder dan 80 jaar bent, dient u een VOG rechtstreeks bij Justis aan te vragen. Daartoe moet u het aanvraagformulier volledig invullen en dit samen met een goed leesbare kopie van uw identiteitsbewijs naar Justis sturen. Het postadres luidt:

Justis
T.a.v. Team COVOG
Postbus 16115
2500 EH   Den Haag

Als u uw aanvraag rechtstreeks bij Justis indient, moet u het bedrag van € 30,05 overmaken op rekeningnummer 56.99.90.971 t.n.v. het Ministerie van Veiligheid en Justitie/Dienst Justis/COVOG te Den Haag, onder vermelding van uw naam (de naam van de aanvrager)

Justis neemt uw aanvraag pas in behandeling wanneer ze alle gevraagde stukken (het volledig ingevulde aanvraagformulier en een goed leesbare kopie van uw identiteitsbewijs) heeft ontvangen, en ook de kosten van behandeling van de aanvraag zijn betaald. (Dat laatste kunt u aantonen door een kopie van het betalingsbewijs mee te sturen)

Via het internet

Sinds 1 januari 2012 kunt u een Verklaring Omtrent het Gedrag natuurlijke personen (VOG NP) ook via het internet aanvragen.

Als u via het internet een VOG aanvraagt, hoeft u niet naar het gemeentehuis. Een VOG via internet aanvragen is ook goedkoper dan via de gemeente. De aanvraag via internet kost: € 24,55. De aanvraag via de gemeente kost: € 30,05

Het initiatief voor een VOG-aanvraag via internet ligt bij de organisatie/werkgever die van u een VOG verlangt. Deze zal met behulp van een webapplicatie het 'organisatiedeel' van het digitale aanvraagformulier moeten invullen. Pas als de organisatie/werkgever het 'organisatiedeel' heeft ingevuld, krijgt u van Justis een e-mailbericht met daarin een link waarmee u toegang kunt krijgen tot het 'burgerdeel' van het digitale aanvraagformulier. U moet daarvoor wel inloggen met uw DigiD (www.digid.nl). Alleen als u dat allemaal heeft gedaan, heeft u toegang tot het 'burgerdeel' van het digitale aanvraagformulier.

Ga voor meer informatie over de elektronische VOG-aanvraag naar de veelgestelde vragen over de VOG-aanvraag via internet.

Na afronding van de aanvraag en betaling via Ideal wordt de aanvraag bij  Justis in behandeling genomen. Justis informeert u schriftelijk – per post, dus niet via e-mail – over de afhandeling van de aanvraag.

Naar boven

Wie beslist of ik een VOG krijg? Hoe gaat dat? En hoe lang moet ik op een beslissing wachten?

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag, wordt door Justis een beslissing genomen. Justis beslist namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie of u een VOG krijgt. Voordat een beslissing wordt genomen, wordt eerst uw justitieel verleden gescreend.

In de praktijk krijgt u uw VOG meestal binnen anderhalve week. Als uit onderzoek van Justis blijkt dat u in aanraking bent geweest met Justitie, gaat Justis na of dit relevant is voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. In dat geval duurt het vaak langer dan 2 weken voordat u bericht krijgt.

Als u vragen heeft over de voortgang van de behandeling van uw aanvraag, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van Justis, tel. 088 – 998 22 00, of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

Wanneer krijg ik een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)?

U krijgt een VOG als uit het onderzoek voor een VOG blijkt dat u geen strafbare gedragingen op uw naam heeft staan. Als er wel sprake is van strafbare gedragingen, beoordeelt Justis of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. Zo zijn voor het beroep van onderwijzer andere strafbare feiten van belang dan voor de functie van accountant.

Bij het onderzoek raadpleegt  Justis  het Justitieel Documentatiesysteem. In dit register staan gegevens over de afwikkeling van strafbare feiten; van veroordelingen tot niet vervolgde zaken en transacties. Daarnaast kan Justis politieregistergegevens bij  het onderzoek betrekken en inlichtingen inwinnen bij het Openbaar Ministerie en de Reclassering. De gegevens worden in samenhang gewogen en beoordeeld.

Meer informatie

Naar boven

Wat kan ik doen als ik geen VOG krijg?

Als u geen VOG krijgt, kunt u daartegen bezwaar maken volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Voordat een VOG definitief wordt geweigerd, ontvangt u altijd eerst een voornemen tot afwijzen. Daarin staan de redenen van de voorgenomen weigering van een VOG. U kunt schriftelijk aangeven waarom u vindt dat u de verklaring wel moet krijgen. Wanneer u uw eigen strafrechtelijke gegevens wilt inzien, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de frontoffice van de Justitiële Informatiedienst. Bij het verzoek moet u een kopie van een identiteitsbewijs voegen.

Bij de dichtstbijzijnde rechtbank kunt u uw strafrechtelijke gegevens inzien, maar u mag ze niet kopiëren. Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de Justitiële Informatiedienst: e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon: 0546 83 41 00.

Als u een VOG geweigerd wordt, kunt u hiertegen bezwaar maken.

Naar boven

Hoe lang blijft een VOG geldig?

De VOG heeft geen vaste geldigheidsduur. De belanghebbende bepaalt hoe lang een VOG geldig blijft. Vaak is de verklaring onbeperkt geldig voor het doel van de aanvraag. Wanneer u van baan verandert, is het mogelijk dat uw (nieuwe) werkgever het verzoek doet een nieuwe aanvraag te doen. Het is ook mogelijk dat u om de zoveel jaar een nieuwe VOG moet tonen.

Naar boven

Kan ik een kopie van mijn VOG krijgen?

U kunt geen kopie van een VOG aanvragen.

Naar boven

Hoe kan ik als zzp'er een VOG aanvragen?

Bij de aanvraag van een VOG mogen de gegevens van de aanvrager en die van de organisatie/instelling die een VOG verlangt niet gelijk zijn. Dat is lastig als u zzp'er bent en een VOG moet overleggen aan uw opdrachtgevers. U bent dan namelijk zowel de aanvrager, als de 'organisatie' die de VOG verlangt.

Zit u in een maatschap, dan kunt u de maatschap als organisatie/instelling invullen. Wat u ook kunt doen, is het aanvraagformulier door uw (eerste) opdrachtgever laten invullen en daarbij het doel van de aanvraag zo algemeen mogelijk omschrijven.

Naar boven

Hoe kan ik een VOG aanvragen als ik niet ben ingeschreven in de GBA?

Als u Nederland vóór 8 oktober 1994 heeft verlaten of als u zich nooit heeft ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, komt u niet voor in de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens)

Als u niet in de GBA voor komt, of als u geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, dient  u de VOG rechtstreeks bij Justis aan te vragen.

U stuurt daartoe een ingevuld aanvraagformulier en een goed leesbare kopie van uw identiteitsbewijs naar Justis. Het postadres is:

Justis
T.a.v. Team COVOG
Postbus 16115
2500 EH  Den Haag

Justis neemt de aanvraag van een VOG alleen in behandeling als:

 • u de kosten van de aanvraag heeft betaald . Om dat aan te tonen, kunt u een kopie van het betalingsbewijs meesturen;
 • het aanvraagformulier volledig is ingevuld;
 • de kopie van uw identiteitsbewijs goed leesbaar is;
 • de datum van vertrek uit Nederland is vermeld; als u in het buitenland woont. (Als u na 8 oktober 1994 bent vertrokken, kunt u zich wenden tot de gemeente waar u het laatst heeft gewoond. Deze beschikt over uw GBA-gegevens.)

Naar boven

Hoe kan ik een VOG voor emigratie, een visum of een werkvergunning in het buitenland aanvragen?

Voor het aanvragen van een VOG voor emigratie, een visum of een werkvergunning gelden speciale regels. Aanvragers lukt het niet altijd om een aanvraagformulier aan te leveren dat door een buitenlandse vertegenwoordiging is ingevuld en ondertekend. De aanvrager kan het aanvraagformulier dan zelf invullen. In aanvulling op het aanvraagformulier moet de aanvrager dan een document inleveren waaruit het doel van de aanvraag blijkt.

Naar boven

Bestaat er ook een Engelstalig aanvraagformulier?

Nee, er bestaat geen Engels- of andertalig aanvraagformulier. De procedure van het aanvragen en afgeven van een VOG is volledig in het Nederlands. Ook de VOG die u krijgt, is alleen in het Nederlands opgesteld.

Als u de verklaring in zijn geheel in een andere taal vertaald wilt hebben, moet u zelf voor een vertaling zorgen.

Naar boven

Kan ik mijn VOG-aanvraag ook door iemand anders laten doen?

U kunt uw aanvraag van een VOG ook door iemand anders laten indienen, als u deze persoon machtigt. De gemachtigde vraagt de VOG dan namens u aan bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

Als u in het buitenland woont, kan de gemachtigde terecht bij de gemeente waar u het laatst woonde. Als deze gemeente niet meer over uw gegevens beschikt, moet de aanvraag rechtstreeks bij Justis worden ingediend.

Bij het indienen van de aanvraag moet de gemachtigde de volgende stukken meenemen:

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • een machtigingsbrief (een brief waarin u aangeeft wie u machtigt om namens u deze aanvraag in te dienen; geef hierin ook aan op welk postadres u de VOG wilt ontvangen);
 • een kopie van uw identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort);
 • een identiteitsbewijs van de degene die u heeft gemachtigd;
 • een bedrag van € 30,05.

Naar boven

Wanneer kan ik gebruik maken van de 'Spoedprocedure VOG'?

In sommige situaties kan u met spoed een VOG nodig hebben.

Dit kan:

 • bij adoptie,
 • bij werk in het buitenland,
 • bij benoeming tot gedeputeerde of wethouder en bij kandidaatstelling voor een functie als volksvertegenwoordiger.

Als uw aanvraag (voor een van deze 2 doelen) is goedgekeurd door Justis ontvangt u de VOG binnen anderhalve week, mits er geen strafbare feiten ten aanzien van u in het Justitieel Documentatie Systeem staan vermeld.

U kunt van de spoedprocedure gebruik maken door bij uw VOG-aanvraag bij de gemeente te melden dat het om een van genoemde doelen gaat. De gemeente geeft dit vervolgens door aan Justis.

De kosten van de spoedprocedure zijn gelijk aan de kosten van een gewone aanvraag via de gemeente, namelijk € 30,05.

Naar boven

Hoe vraag ik een VOG aan als ik in het buitenland woon?

Als u vóór 8 oktober 1994 Nederland hebt verlaten, komt u niet meer voor in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). U moet dan een VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen.

Justis neemt uw aanvraag alleen in behandeling als:

 • u de kosten van de aanvraag ( de leges) hebt betaald. U kunt dit aantonen door  een kopie van een betalingsbewijs mee te sturen;
 • het aanvraagformulier volledig is ingevuld;
 • de kopie van uw identiteitsbewijs goed leesbaar is;
 • de datum van vertrek uit Nederland is vermeld.

Als u uw aanvraag rechtstreeks bij Justis indient, moet u het bedrag van € 30,05 overmaken op rekeningnummer 56.99.90.971 t.n.v. het Ministerie van Veiligheid en Justitie/Dienst Justis/COVOG te Den Haag, onder vermelding van de naam van de aanvrager. Voor een overboeking uit het buitenland heeft u de volgende gegevens nodig: IBAN-code NL47RBOS0569990971, BIC-code RBOSNL2A, The Royal Bank of Scotland.

Als u na 8 oktober 1994 Nederland hebt verlaten, kunt u terecht bij de gemeente waar u het laatst woonde. Deze beschikt over uw GBA-gegevens.

U kunt uw aanvraag van een VOG ook door iemand anders laten indienen, als u deze persoon machtigt. De gemachtigde vraagt de VOG dan namens u aan bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de GBA. Als u in het buitenland woont, kan de gemachtigde terecht bij de gemeente waar u het laatst woonde. Lees voor meer informatie over hoe u een VOG-aanvraag met behulp van machtiging kunt doen, het antwoord op de vraag 'Kan ik mijn VOG-aanvraag ook door iemand anders laten doen?'

Naar boven

Meer informatie: Klik hier.

Zoeken

Log in or create an account